przewiń do treści

jQuery. Poradnik programisty

Włodzimierz Gajda

Listingi


Listing 1.1. Skrypt wykorzystujący jQuery umieszczamy w drugim...
Listing 1.2. Pierwszy dokument index.html wykorzystujący bibliotekę...
Listing 1.3. Skrypt z listingu 1.2 zapisany w tradycyjny sposób
Listing 1.4. Przykład z listingu 1.2 po wprowadzeniu skróconej notacji
Listing 2.1. Skrypt jQuery ilustrujący oprogramowanie zdarzenia onclick...
Listing 2.2. Oprogramowanie obsługi zdarzenia onclick akapitu bez...
Listing 2.3. Plik struktura.html z przykładu uwypuklającego podział...
Listing 2.4. Plik wyglad.css modyfikujący wygląd dokumentu z listingu...
Listing 2.5. Plik zachowanie.js modyfikujący zachowanie dokumentu z...
Listing 2.6. Kod HTML z połowy lat 90. ubiegłego wieku,...
Listing 3.1. Obsługa zdarzenia onclick elementów h1
Listing 3.2. Obsługa zdarzenia mouseover elementu o identyfikatorze...
Listing 3.3. Obsługa zdarzenia ondblclick elementu klasy wyraz
Listing 3.4. Selektor potomków: wybieramy elementy h2 zawarte (dowolnie...
Listing 3.5. Selektor wskazujący element o zadanej wartości wybranego...
Listing 4.1. Kolorowe kwadraty wykonane jako elementy div
Listing 4.2. Rozwiązanie ćwiczenia 4.1
Listing 4.3. Rozwiązanie ćwiczenia 4.2
Listing 4.4. Rozwiązanie ćwiczenia 4.3
Listing 4.5. Kod XHTML witryny zawierającej menu z trzema opcjami
Listing 4.6. Wymiana widoczności elementów div w odpowiedzi na...
Listing 4.7. Kod XHTML dwupoziomowego menu
Listing 4.8. Rozwiązanie ćwiczenia 4.5
Listing 5.1. Dynamiczne wypełnianie elementu div treścią
Listing 5.2. Korzystając z metody html(), możemy stosować znaczniki...
Listing 5.3. Metoda text() spowoduje zastąpienie znaków < oraz >...
Listing 5.4. Plik index.html - rozwiązanie ćwiczenia 5.4
Listing 5.5. Plik imiona.js - rozwiązanie ćwiczenia 5.4
Listing 5.6. Plik index.html - rozwiązanie ćwiczenia 5.5
Listing 5.7. Kontrolka, która będzie poddawana rozwijaniu i zwijaniu
Listing 5.8. Rozwiązanie ćwiczenia 5.6
Listing 6.1. Dynamiczne wypełnianie elementu div treścią
Listing 6.2. Kod XHTML pliku index.html z ćwiczenia 6.2
Listing 6.3. Plik popup-jquery.js z ćwiczenia 6.2
Listing 6.4. Kod XHTML pliku ipsum.html z ćwiczenia 6.3
Listing 6.5. Style CSS z ćwiczenia 6.3
Listing 6.6. Skrypt jQuery z ćwiczenia 6.4
Listing 6.7. Skrypt jQuery z ćwiczenia 6.5
Listing 7.1. Tworzenie węzłów drzewa DOM w odpowiedzi na zdarzenie...
Listing 7.2. Rozwiązanie ćwiczenia 7.1
Listing 7.3. Test działania metod append(), appendTo(), prepend(),...
Listing 7.4. Skrypt ujmujący zawartość elementów q w polski...
Listing 7.5. Rozwiązanie ćwiczenia 7.4
Listing 7.6. Skrypt dodający polski cudzysłów dookoła elementów q
Listing 7.7. Skrypt sprawdzający działanie metod wrap() i wrapInner()
Listing 7.8. Zarys kodu XHTML/CSS elementu div o zaokrąglonych...
Listing 7.9. Dynamiczne tworzenie pomocniczych elementów div
Listing 7.10. Usuwanie elementów p oraz li
Listing 7.11. Przepisywanie treści formularza do elementu div
Listing 8.1. Kontrolka rozwiń/zwiń, która może wystąpić w kodzie...
Listing 8.2. Kod XHTML kontrolki w stanie takim, jak na rysunku 8.1
Listing 8.3. Kod XHTML odpowiadający kontrolce w stanie rozwiniętym z...
Listing 8.4. Skrypt jQuery wykonujący konwersję stanu kontrolki z...
Listing 8.5. Fragmentu kodu XHTML z elementami span koniecznymi do...
Listing 8.6. Skrypt jQuery odpowiadający za wyświetlenie okna pop-up z...
Listing 8.7. Rozwiązanie ćwiczenia dotyczącego stronicowania danych
Listing 9.1. Kod źródłowy notatki, którą należy umieścić na...
Listing 9.2. Kod XHTML, jaki ma być na podstawie listingu 9.1...
Listing 9.3. Rozwiązanie ćwiczenia 9.1
Listing 9.4. Sprawdzenie, czy każdy element p zawiera co najwyżej...
Listing 9.5. Kod XHTML przypisu dolnego przed konwersją
Listing 9.6. Kod XHTML przypisu dolnego po konwersji
Listing 9.7. Kod jQuery konwertujący dokument z listingu 9.5 do postaci...
Listing 9.8. Tabela XHTML o wielu wierszach
Listing 9.9. Kolorowanie wiersza tabeli polega na dodaniu klasy .kolor...
Listing 9.10. Rozwiązanie ćwiczenia 9.3
Listing 9.11. Kod XHTML elementu do oceniania
Listing 9.12. Rozwiązanie ćwiczenia 9.4
Listing 9.13. Kolorowanie kolumn tabeli
Listing 10.1. Plik baner.html z ćwiczenia 10.1
Listing 10.2. Plik index.html z ćwiczenia 10.1
Listing 10.3. Skrypt jQuery z ćwiczenia 10.1
Listing 10.4. Plik index.html zawiera elementy div klasy .include, które...
Listing 10.5. Skrypt jQuery emulujący działanie instrukcji include
Listing 10.6. Treść pliku kulawy-i-slepy.html
Listing 10.7. Plik index.html zawiera menu oraz element div przeznaczony...
Listing 10.8. Rozwiązanie ćwiczenia 10.3
Listing 10.9. Plik abba.html zawiera kompletną stronę WWW zawierającą...
Listing 10.10. Plik fragment-abba.html zawiera tylko treść zawartą w...
Listing 10.11. Rozwiązanie ćwiczenia 10.4
Listing 10.12. Plik krasnoludki.html
Listing 10.13. Rozwiązanie ćwiczenia 10.5
Listing 10.14. Rozwiązanie ćwiczenia 10.6
Listing 11.1. Zarys kodu XHTML kontrolki +/-
Listing 11.2. Rozwiązanie ćwiczenia 11.1
Listing 11.3. Plik menu.html z ćwiczenia 11.2
Listing 11.4. Rozwiązanie ćwiczenia 11.2
Listing 11.5. Plik index.html z ćwiczenia 11.3
Listing 11.6. Skrypt z ćwiczenia 11.3
Listing 13.1. Wywołanie funkcji $(), której parametrem jest zwykła...
Listing 13.2. Tworzenie fragmentu drzewa DOM za pomocą funkcji $()
Listing 13.3. Tworzenie elementu DOM i ustalanie jego właściwości
Listing 13.4. Wywołanie metody $(selektor, kontekst), w którym kontekst...
Listing 13.5. Wywołanie metody $(selektor, kontekst), w którym w roli...
Listing 13.6. Wywołanie metody $(selektor, kontekst), w którym kontekst...
Listing 13.7. Wywołanie metody $(element DOM), której parametrem jest...
Listing 13.8. Wywołanie metody $(element DOM), której parametrem jest...
Listing 13.9. Wywołanie metody $(), której parametrem jest obiekt...
Listing 13.10. Zagnieżdżanie wywołania funkcji $() nie zmienia zbioru,...
Listing 13.11. Iteracja wykonywana przez metodę insertAfter()
Listing 13.12. Iteracja wykonywana przez metodę next()
Listing 13.13. Tworzenie węzłów tekstowych
Listing 13.14. Funkcja inArray() zwraca indeks elementu w tablicy
Listing 13.15. Funkcja each() służy do iteracji tablic
Listing 14.1. Selektor :contains() uwzględnia wielkość liter
Listing 14.2. Selektory filtrujące są łączone spójnikiem AND
Listing 14.3. Selektor przekazany do metody parent() zawęża zbiór...
Listing 15.1. Metoda html() wywołana bezparametrowo dla zbioru...
Listing 15.2. Konwersja liter małych na duże w funkcji automatycznej...
Listing 15.3. Konwersja akapitów: pierwsza litera zostaje ujęta w...
Listing 15.4. Tworzenie spisu treści dla elementów h1
Listing 16.1. Wszystkie możliwości wywołania metody append()
Listing 16.2. Podwójna iteracja wykonywana przez metodę append()
Listing 16.3. Odrywanie elementów em od drzewa DOM
Listing 16.4. Odrywanie elementów em od drzewa DOM
Listing 16.5. Testowanie działania funkcji .replaceAll()
Listing 16.6. Testowanie działania funkcji .wrap()
Listing 16.7. Testowanie działania funkcji .wrapAll()
Listing 16.8. Testowanie działania funkcji .unwrap ()
Listing 17.1. Cztery możliwe wywołania metody add()
Listing 17.2. Wielokrotne wywołanie metody andSelf() zachowuje się...
Listing 17.3. Równoważność instrukcji andSelf() i add(this) wewnątrz...
Listing 17.4. Wielokrotne wywoływanie funkcji end()
Listing 17.5. Funkcja slice() pozostawi w zbiorze elementy three, four,...
Listing 17.6. Sprawdzanie liczby elementów li
Listing 17.7. Metoda contents() nie pozwala na modyfikację węzłów...
Listing 17.8. Modyfikacja węzłów tekstowych
Listing 17.9. Konwersja akapitów
Listing 19.1. Plik jquery.lorem.js - definicja wtyczki o nazwie lorem
Listing 19.2. Wtyczka jquery.powitanie.js z ćwiczenia 19.1
Listing 19.3. Dokument XHTML, w którym wykorzystano wtyczkę...
Listing 19.4. Użycie wtyczki z ćwiczenia 19.1 do modyfikacji akapitów...
Listing 19.5. Skrypt spr.js
Listing 19.6. Dokument index.html, w którym dołączono plik spr.js
Listing 19.7. Skrypt spr.js, w którym w funkcji anonimowej...
Listing 19.8. Plik jquery.powitanie.js zawierający wtyczki powitanie i...
Listing 19.9. Plik, w którym wykorzystano wtyczki powitanie i pozegnanie
Listing 19.10. Wtyczka trimLeft
Listing 19.11. Użycie wtyczki trimLeft
Listing 20.1. Wtyczka przyjmująca jeden parametr
Listing 20.2. Wtyczka, której parametr ma ustaloną wartość domyślną
Listing 20.3. Wtyczka przyjmująca parametr, który jest obiektem
Listing 20.4. Wtyczka, której działanie zależy od typu parametru
Listing 20.5. Funkcja przyjmująca zmienną liczbę parametrów
Listing 20.6. Wtyczka przyjmująca zmienną liczbę parametrów
Listing 21.1. Wtyczka z pliku jquery.wskaznik.js
Listing 21.2. Plik lorem.html, w którym wywołana jest wtyczka...
Listing 21.3. Wtyczka z pliku jquery.zwinrozwin.js
Listing 21.4. Użycie wtyczki zwinrozwin
Listing 21.5. Wtyczka z pliku jquery.inicjalakapitu.js
Listing 21.6. Użycie wtyczki inicjalakapitu
Listing 21.7. Wtyczka z pliku jquery.fotkapopup.js
Listing 21.8. Użycie wtyczki fotkapopup
Listing 21.9. Wtyczka z pliku jquery.kolekcja.js
Listing 21.10. Użycie wtyczki kolekcja
Listing 21.11. Plik rzeki.txt
Listing 21.12. Wtyczka tabela
Listing 21.13. Użycie wtyczki tabela
Listing 21.14. Wtyczka spistresci
Listing 21.15. Użycie wtyczki spistresci
Listing 21.16. Wtyczka tabelkastr
Listing 21.17. Użycie wtyczki tabelkastr
Listing 21.18. Wtyczka ulhideshow
Listing 21.19. Użycie wtyczki ulhideshow
Listing 21.20. Wtyczka karuzela
Listing 21.21. Użycie wtyczki karuzela
Listing 22.1. Strona wykorzystująca zminimalizowaną wersję wtyczki...
Listing 22.2. Plik .htaccess włączający kompresję plików .js

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0